Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

1
NAer datmen vooren ghesproken heeft van diuer
2
schen zotten ende narren stelt meister Sebastianus
3
brandt die orsake ende cause van aller der zottheit die nu
4
regneert ende gheregneert heeft oft regneren sal de welcke
5
is datmen die ordinancie ende den loop van gode ende natue
6
ren niet houden en wilt: maer wilt den waghen die god
7
gheordinert heeft vorwaerder te menene achter waert
8
menen: mids welcken alle zottheit ende zonde gheboren is:
9
alsomen bewijsen magh van allen rijcken ende heerscapien
10
die veruallen zijn om dat zij de wet ende reghele oft ordi
11
nancie die god ghegheuen heeft niet en hebben willen or
12
derhouden. Ghelijc inden hemel lucifer was ghescepen dal
13
ler scoonste enghele ende creature om dat hij sijnen scepper
14
lof ende glorie gheuen zoude van zijnen gauen: ende verkee=
15
rende die ordinancie wilde ghelijc gode gherekent ende ghese
16
ten zijn ende wardt inden afgrond der hellen gheworpen
17
Adam int paradijs hadde zonder steruen ten hemele op
18
ghenomen gheweest haddij zijnen god bekennende alleene
19
van eens booms vruchten hem ghewacht ende gods ghe
20
bod ghehouden: maer meynende gode ghelijc te zijne: ver
21
brack gods ordinancie ende wardt vut den prieele ende houe
22
van vreughden int dal van arbeite ende tranen gheiaeght
23
De ioden die dat vutuercoren volck gods waren om dat
24
zij niet en hebben wilen bekennen den zone gods maer
25
hebben ghecruust: zijn versteken van gode ende en hebben
26
gheen land daer zij zonder ceyns oft tribuut moghen le=
27
uen. Die heydensche conijnghen van surien. meden. Per
28
sen. grieken ende rome zijn alle vergaen om dat zij teghen
29
die ordinancie gods hebben ghedaen ende ghdacht dat
30
zij haer rijcke van hem seluen hilden.
31
ELc sal dan kennen zijnen heere ende god
32
Houdende zijne reghele ende zijn ghebod.
GW5066_0231_Paris_p6r