Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

1
AL ist voren gheseit gheweest dat hem elc wach
2
ten soude vander zotten gheselscepe / nochtans
3
wachtens hem niet vele: want het verloren ghepredict
4
oft gheleert is den versteynden zotten: ten zij dat haer=
5
lieder herte vermorwet ende versacht werdt metter fon=
6
teynen
teynen ] treynen GW5066
der gratien des heilighen gheistes. Ende om dat
7
weynich daer om bidden oft hem bereidt maken die tontfa
8
ne daer om vindt men vele versteyndde ende verblindde
9
zotten die alle te zotteghem waert royen ende varen: ghelijc
10
meest alle ambochts lieden ende wolck van neeringhen
11
vanden welcken den meisten deel wilt meister van zijnen
12
ambochte oft handwercke ende consten zijn eer hijt gheleert
13
heeft: ende diet connen en willent niet meer doen: maer stel
14
len hem eenen andren ende zijnder diet connen ende doen willen die
15
verterrent al oft verspelent al op den sondach oft sonne
16
dach dat zij al de weke ghewonnen hebben. Ende vindt
17
men eenighe die haer ambocht connen ende antieren ende dat
18
zij ghe wonnen hebben vorwaert houden / die vallen ghe
19
meynlic in ghiericheden ende en zijn niet te vreden metten
20
haren ghelijc die hem seluen betalen moghen. ende die haer
21
comescap valschen oft met looser maten oft ghewichte
22
vercoopen oft met loghenen ende valschelic zwerren omme=
23
gaen: die zonder twijfele alle boose narren ende quade zotten
24
zijn. ende varen te scepe waert daer die verloren zotten inne
25
ter hellen waert varen. Hoe wel dadt bij haren sculden
26
comt. want men alle gheorloofde ambochten wel doen
27
mach wijselic ende met gode ende eeren.
28
MI en wondert niet datmen veel zotten vindt
29
want nu hem elc dies onderwindt
30
Gheen ambocht zo wijs daer zotten ghebreken
31
want daller minste waer gherne deken.
GW5066_0229_Paris_p5r