Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

10
OVerdijnct ende peynst in uwen moet
11
Eist dat ghij yet wel met arbeide doet
12
Den arbeid van dien sal vlux vergaen
13
De weldaed al v leuen bijstaen.
14
Maer eist dat ghij niet doghende eenighe saken
15
Om weilden wilt ondoghelic maken
16
De weilde sal v curts vergaen
17
De mesdaed al v leuen bijstaen:
18
Dus edele zielen na de goddelicke beelde
19
Van gode ghemaect / vliet beestelicke weelde
20
Hebt god vor ooghen met zijnen loone
21
Die voor de doghet bereidt een croone
22
Ende voor ghenoechte ghemenghelt met rouwe
23
Omblusschelicke hitte: omblusschelicke couwe
24
Dien gheenen troost en mach ghestelpen
25
Beghint goede wercken god sal v helpen
26
Al ist dbeghinsel een weynich stranghe
27
Bitterheit in deughden en duert niet langhe.
28
Den wech is hardt ende zwaer om gaen
29
So wier van ioncx niet naer en staen
30
Maer wie hem van ioncx ter doghet gheeft
31
Altijds in doghet zonder arbeid leeft
32
Ende als hij voortgaende werdt volmaect
33
Gheen sondighe weilde hem meer en smaect
34
Ende wildement al te rechte prijsen
35
Men soude den oppersten prijs toe wijsen
36
Dan al dat weelde mach maken oft lust
37
Eender conscientien in gode gherust
38
wien alder weerreld scat moet wijken
39
want men en vandt nye haers ghelijken
40
Dus zuldij met arbeite ende aermoede
41
Jngaen den wegh ten eewighen goede.
p ij

GW5066_0223_Paris_p2r