Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ker hand zeer scoone ende behaghelic: ende ghevraeght zijn=
8
de wij dat zij was: andwordde dat se was die ghenoech
9
te der werreld ende weilde des vleischs: ende beloofde hem
10
te leydene in een prieel ende houekin van aller vroghet /
11
daer den wech toe leidende behanghen was met scoonen
12
ende wel riekende bloemen ende met aller behaghelicheit
13
verchiert ende ghemackelic ende licht om te gane. Ende daer
14
na vraeghde hij der ander ter rechter hand staende wie
15
se was ende watse begherdde ouermids dat zij scarpelic
16
ende stranghelic ghecleidt was ende dorre ende maghere als de
17
vol arbeids was. die hem andwordde dat zij was ghe=
18
naemt die doghet daer men met arbeite ende verdriete int
19
beghinsel toe gheraken moeste maer wilde hercules wel
20
doen zo riedt zij hem dat hij niet beghinsel maer dat heyn
21
de vanden weghen anmercken soude. die welcke dat
22
doende sach dat den wech van weilden zeer lieflic ende be
23
haghelic was: maer int heynde sach hij datter die dood
24
stond ende wierp ten eewighen valle alle die ghone die
25
weilde ende ghenoechte altijds achter volght hadden.
26
sach ooc dat die wech ter rechter hand scarp was ende
27
qualic ghetorden ende van lettel lieden ghegaen om dat
28
hij zonderlijnghe in den beghinsele zeer zwaer om te
29
gane sceen maer ziende bat voort meercte dat hij lancs
30
om beter was: ende zo vorder ghegaen zo min arbeitelic.
31
sach voort meer dat naer datmen dor destelen ende dor=
32
nen een weynich gheclommen was: men vand eenen ghe
33
stadighen wech leydende tot eener onverganghelicker
34
vreught dat is ten hemele ende dat ziende: versprack wel
35
stranghelic de verganghelicke weelde: ende volghde
36
de deught met arbeite ende zorghen. Also wij oec doen
37
sullen.
GW5066_0219_Paris_o8r