Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ken sallich v spreken. Mijn kele sal du waerheit
waerheit ] waecheit GW5066
condeghen
8
ende mijn lippen zullen den ongodsdienstighen ende onghe
9
nadighen versaken ende straffen. Accipite disciplinam meam
10
et non pecuniam: doctrinam magis quam aurum eligite. Melior
11
est enim sapientia cunctis opibus preciosjssimis. Ontfaet van
12
my leeringhe ende onderwijs maer gheen gheld kiest ende hebt
13
lieuer goede leeringhe den goud. want wijsheit is beter
14
dan alle haue ende rijcheit al waerse daller dierbaerste. ende
15
beginnende te leerene wijsheit spreect daer aldus. Timor
16
domini odit malum: arrogantiam et superbiam et viam prauam et os
17
bilingue detestor. Die vreese gods haett dat quaed is:
18
ick versake ende mesprijse beroumenisse ende verwaentheit
19
ende houerdie ende den onrechtuaerdighen wech ende eenen mond
20
die twee tonghen heeft: dan is die anders hier spreect dan
21
daer ende anders dan hij meynt. zij beghint wel vanden ont
22
siene ende vreesen gods: want also int eerste capittel vanden
23
seluen boecke staet Timor domini principium sapientie. De vree
24
seende dat minlic ontsien gods oft des heeren is een beghin
25
sel van wijsheden
wijsheden ] wijsheheden GW5066
. ende straft daer die hem beroemen
26
oft verwaent zijn: want een wijse man kendt hem sel=
27
uen: ende nyemand en is verwaent hij en heeft een deil van
28
zotternien: want wie hem seluen kendt en heeft gheen
29
orsake van verwaenthede oft ouermoede.
30
DIe meeste poete doet ons orconden
31
Dat een wijs man van gode gheuonden
32
Bekendt hem zeluen ende is te vreden
33
Met dat hij mach in hem seluen besteden
34
Heeft hij zijnen god ende ooc hem seluen
35
En wilt hij op hem niet meer lasts weluen
36
Nemmer en dijnct hem den dach volbrocht
37
Voor dat hij hem seluen heeft ondersocht.
GW5066_0213_Paris_o5r