Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
is oft meer yemands goeden name ende lof weder te gheue
8
ne als zijn goed daer om sal hem elc wachten van yemand
9
quaed te sprekene ende zijn heymelicke ende verborghene zon
10
den tontdeckene ende topenbarene: want men die zonder zij
11
ne groote scande niet weder ghegheuen en can / ende al ist
12
datmen noch scande noch scaemte en ontsiet nochtans en
13
can ment dicwijl niet weder roepen dat men heymelic in
14
gheblasen hebt. Ende ghelijc die der catten een belle an
15
hanght / gheeft den ratten vrijheit om te loepen waer zij
16
willen / also die eenigher vrouwen heymelicke oncuusheit
17
openbaert gheeft al de werreld occasioen ende orsake om
18
haer an te sprekene ende die maer met eenen en misdede / zien
19
de dat zij haren lof ende goeden name verloren heeft gheef
20
haer allen mannen ouere. Item ghelijc die tusschen twee
21
honden een been werpt / maect discord ende onvrede. daer
22
eerst vrede was: also die tusschen man ende wijf oft tusschen
23
twee ghevrienden met auerdraghene ende achter clappe
24
deen vanden andren trecken maken menighen twist ende zijn des
25
viands dienaers ende argher dan die viand. ende daer om seit
26
Salomon. Prouer. vi. Sex sunt que odit dominus: et septimum
27
detestatur anima eius. Oculos sublimes. Linguam mendacem.
28
Manus effundentes innoxium sanguinem. Cor machinans cogi
29
tationes pessimas. Pedes veloces ad currendum in malum
30
Proferentem mendacia testem fallacem: Et eum qui seminat inter
31
fratres discordiam. ses dijnghen sijnt de ons heere haett
32
ende tseuenste messaeckt zijn ziele. Hoouerdighe ooghen. Lo
33
ghenachtighe tonghe. handen stortende onnosel bloed. Een
34
herte altijds quaed dijnkende Voeten bereid ende licht te loo
35
pene tot quade Een valsch ghetughe voort brijnghende
36
altijds loghenen. Ende hem die zayt oft stroyt tusschen broe
37
ders ende vrienden discord ende oneendrachticheit.
o ij

GW5066_0207_Paris_o2r