Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
malos. Estote misericordes: sicut et pater vester miseri=
8
cors est. dat is. Bemint ende hebbet lief uwen vianden.
9
doet wel ende wechleent zonder hope van eenigher winnin
10
ghen oft wasdom daer af te hebbene: ende uwen loon zal
11
menichvoldich zijn. Ende ghij sullet kijndren zijn van
12
der alder oppersten. want hij goedertiere ende ghenadich
13
is op die ondancbare ende quade. weest dan ontfaermher
14
tich also god uwe vader ontfaermhertich is Men vindt
15
te vele plecken indie goddelicke kerckelicke ende werrelde
16
licke rechten ghescreuen: datmen leenen zal ende gheen
17
winninghe daer af nemen. want die woeckeraer teghen
18
natueren doet om dat hij wint zonder zijnen arbeit met
19
zijnen ghelde ende goede also wel op helighe daghe als
20
op andre. dewelcke verwaten ende inden ban vander kerc
21
ken zijn: al en zijn zij gheen ioden noch lombaerden. want
22
alle die op hopen van wasdomme gheld oft goed leenen
23
die doen in haer herte teghen dat ghebod ende zijn voor
24
gode woeckeraers. Item alle die eenich goed te beter
25
coop coopen om dat zij dat gheld voor die leueringhe
26
gheuen: oft te dierdere om dat zij wat borghen: te min
27
sten also meester Jan gerson seit: ist dat zij lieuer hebben
28
dat toecommende goed ten prijse dat zijt coopen: oft min
29
hachten haer goed dat zij vercoopen dan haer gheld:
30
maer die vut vriendscepen oft om gods wille betercoop
31
coopen oft dierder vercoopen dant werdt is om borghens
32
wille ende nochtans lieuer hadden haer gheld oft haer
33
goed te behoudene: al doen zij een manniere van woec=
34
kere zij en mesdoen niet zeere.
De leeraer.
35
DIe woeckeraer is een behendich dief
36
Van wien coomt menighen scade oft grief.
GW5066_0181_Paris_m5r