Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
manniere van sprekene / ghesproken heeft: ende met zijnen
8
vijngheren ghescreuen heeft: spreect aldus. Exo. xx.
9
Honora patrem tuum et matrem tuam vt sis longeuus
10
super terram quam dominus deus tuus dabit tibi. Eert uwen
11
vadre ende uwer moedren: op dat ghij lanc lijuif ende lan=
12
ghe leuende moeght zijn op der aerden die v god ghe=
13
uen sal. dat is Op dat ghij langhe in salighen vorspoe
14
de moeght leuen. Ende bij der contrarien zo wie vadre
15
ende moedre slaet oft tonrechte vut aergheden ende quaet
16
heden toornich maect: dicwijle onlanghe leeft en met
17
scanden ant gherichte steerft. Om dat wij den vaderlic
18
ken name zouden eeren: wilt god van ons vadre ghe=
19
heiten zijn: ende zijn bruud dat is die heilighe kercke ons
20
moedre / om dat wij ooc onse natuerelicke moedre in eer
21
werdichede souden houden / doende hem beiden bijstand
22
ende eere want het is dat eerste ghebod vander tweed=
23
der tafelen waer inne ghescreuen staen die gheboden den
24
mensche angaende / Ende om datment wel onderhou
25
den soude / heefter god den loon toe gheleidt die de ioden
26
doe ende noch vele menschen alder meest begheeren dat
27
is een lanc salich leuen op aerderijcke. Ende ter contra
28
rien dreight ons Salomon segghende. Die vadre oft
29
moedre vloeckt oft vermalendijt diens licht zal ver
30
donckert werden: dat is een oneerbaer leuen ende onsa
31
lich steruen zal hem ghescien: wachten hem dan beide
32
ouderen ende kijnderen van misdoene.
De leeraer.
33
DIe ionghe kijnderen te vele gheeft
34
Den ouden dicwijl te langhe leeft
35
Maer wee den kijnderen die dreyghen oft slaen
36
Daer zij orspronck af hebben ontfaen.
m iij

GW5066_0177_Paris_m3r