Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
willen de welke aergher zijn dan iudas dien vercochte
8
ende leuerdde den ioden: ende daer om eist te duchtene dat
9
landen ende steden dicwijle
dicwijle ] diewijle GW5066
gheplaeght zijn om datse sulc=
10
ke lieden ghedooghen ende niet en straffen: want gheene
11
heydene noch turcken zo quaed en zijn dat zij haren god
12
verlooghenen oft vloecken oft yet tsijnen spijte verwijte
13
oft oneeren soude willen doen oft spreken. Ende daer om
14
al zijn die plaghen groot wij verdiennense wel: ende en dor
15
uer ons niet in verwondren: want in die heilighe scrifture
16
staet. deut. xxv. Pro mensura peccati erit et plagarum modus
17
Naer de mate vander zonden sal die mate ende maniere
18
vanden plaghen zijn. wij sullen ons dan bij andren spie
19
ghelen ghelijc bij die van egipten die god met sprijncha
20
nen / met vorschen oft padden ende menichsins anders plaegh
21
de: oom die versteintheit van pharao haren conijnc ende
22
van hemlieden. Item bij Antiochus sennacherib ende Nicanor
23
die god stranghelic plaegde alsoot in de bible verclaert
24
(werdt.
25
NJemand
NJemand ] DJemand GW5066
en sal hem van gode beclaghen
26
want warent gheen zonden ten waren gheen plaghen
27
slaet god die quade zij zijns wel werdich
28
Ende wilse daer bij noch maken rechtuerdich.
29
slaet hij die goede / al en is nyemand zo goet
30
Die niet en versuumt noch niet en mis doet:
31
Het is haer vordeil: want vor haer lijden
32
Dwelc sal vergaen in corten tijden
33
Bereidt hij hem vreught int eewich leuen
34
Ende saller hem vooren een croone gheuen.
35
Elc zaldan gheerne ende minnelic lijden
36
Ende in zijn lijden deur gode verblijden
37
Op dat hij verbetert daer bij mach wesen
38
Oft mids verduldicheit van gode ghepresen.
m i

GW5066_0173_Paris_m1r