Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat lxxiiij. capittel.
Den goeden acker man eten nu twe staten
Het volc van wapenen ende daduocaten.
1
OM dat god ghebiedt ende redene begheert dat alle
2
ouerdaed ende ontrechtuaerdicheit ghestraft ende
3
ghepuniert zij: ende alle sculd betaelt zij daer om zijn recht
4
ende wet gheuonden om bij redene ende besceede elcken tsij=
5
ne toe te wijsene ende te doen gheuen: ende de quaeddoen
GW5066_0154_Paris_k7v