Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
gheett ende versuumt: dan men den hongherende brood
8
deelt
deelt ] declt GW5066
: om dat hij daer met verleidt zijnde der onrecht=
9
uaerdicheit anhanghe: ende daer in gherust zije. Al is dan
10
aelmoesen gheuen een werck van charitaten daer die ghe=
11
uere niet verlie sen en can gheeft hijt om gods wille
12
ende wijselic / nochtans behoortmen wel toe te ziene wien ende
13
waer omme men gheeft. want die gheuen hoeren. oft boe
14
uen oft coppelersen: oft yemand die daer met zijn zonden
15
achter volght ende onderhoudt / die gheuent niet om
16
gods wille / meer eer om sviands wille ten zij inden vter
17
sten nood daerment niemand ontsegghen en mach om
18
gods wille als men die macht heeft. Item die gheuen
19
om ghepresen te zijne vander wereld / die en sullen ghee
20
nen loon van onsen heere hebben. ende die gheuen om
21
eenighe zonden te doene bij hemlieden oft bij andre ver
22
diener de helle mede. Ende dit is angaende den gheue
23
re. Ende angaende den biddere / zo wanneer hij eerlic
24
ende tamelic al ist met grooter pijnen ende arbeite zijn brood
25
vindt te winnene ende nochtans bidt die stelet gode deur
26
wien hijt bidt: ende den aermen lieden die hijt vuten mon
27
de neemt: ende den goeden lieden diet hem gheuen. wach
28
ten hem dan die op aelmoesenen leuen dat zijse niet ghuffe
29
lic nocht ontamelic en verdoen want zijer scarpe reke=
30
nijnghe af sullen gheuen.
De leeraer.
31
DEn zotten broodbidders dijncket al ghewonnen
32
Dat zij ontscamelic ghecrijghen connen
33
Sij lieghen / zij bedrieghen sij maken den aermen
34
Om dan den goeden haers soude ontfaermen
35
Sij sijnghen zij sprijnghen zij maken goed chiere.
36
Maer ghebeden spijse staet menighen diere.
i iij

GW5066_0129_Paris_i3r