Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

1
eas: adeo tot fata quot illa nocte patent vigiles te pre=
2
tereunte fenestre. Ergo optes votumque feras miserabile te
3
cum vt sint contente patulas estundere pelues Ebrius et
4
petulans qui nullum forte cecidit dat penas etc. Dat is.
5
Ghij mocht wel gherekent zijn nieuwers toedoghende ende
6
on vorsienich van dat gheuallen mach: waert dat ghij
7
te rome oft in ghelijcken steden bij auonde yewerincs eten
8
ghijnct eer ghij uwe testament ghemaect hadt: want also
9
vele mannieren van dooden ende steruene gheschien moghen
10
alser veynstren open staen daer men noch waect alsghijer
11
voor bij lijdt. ende daer om behoort ghij te wenschene ende
12
deerlicke belofte te doene in hu herte dat zij te vreden wil
13
len zijn die wijde beckenen ende potten alleene te sturtene ende
14
vut te ghietene ende die niet te werpene metter onreyni
15
cheit dier in is op vhooft also zij dicwijle pleghen. Ende
16
voort meer dronckaerts wulpschaerts: pelickaerts die
17
bij nochte loopen ende soeken quaed te doene moghen v mis
18
doen want eist dat zij nyemand en misdoen zij en connen niet
19
gheslapen: also Salomon ooc ghetuught: ende al eist dat
20
men den eenen slaet ende den andren van zijnen cleedren be
21
rooft nochtans vindtmen vele ionghe zotten zonder alle
22
die oude die bij nachte voor haers boels oft liefs veyn
23
stre zijnghen ende spelen oft haer clachte doen oft ghiften
ghiften ] ghisten GW5066
ghe
24
uen ende maken vanden nachte haren dach ende vanden daghe
25
nacht want zij alden dach dicwijle slapen. Vander welcker
26
zotheit eist dat hem die iongheren niet aftrecken en wil
27
len / diese te regierene hebben sullense aftrecken.
28
GHij iongheren die bij nachte loopt
29
Ende met veel pijnen veel onghelucks coopt
30
Houdt haf in tijds zo werdij vroed
31
Bij nachte gaen en was nye goed.
i ij

GW5066_0127_Paris_i2r