Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
zij in dander. Ghelijc als vander achterspraken eenighe
7
sotten zijn te zeer zorghvoldich die niet en dorren in de
8
kerke ter offerande gaen oft aelmoesen gheuen: oft gode
9
met gheboghenen knien aenbidden: oft deught ghelijc
10
maeghdelicke reynicheit belijden van sorghen dat mense
11
pilaerbijters oft hypocriten oft gooken / al eist tonrechte
12
heiten soude. Den welcken es raed ghegheuen in dat
13
boeck datmen den Cathoen heit aldus. Cum recte viuas
14
non cures verba malorum Arbitrij nostri non est quid quisque
15
loquatur. Anghemerct dat ghij wel leeft: en zijt niet
16
zorghvoldich vander quader lieden worden ende opspra
17
ke: want het in onser macht ende tonsen segghene niet en is
18
wat een yeghelic spreken sal. dat is wij moghen wel bij
19
der
der ] det GW5066
gratien gods doen dat nyemand bilix dat is bij rech=
20
te quaed van ons en spreke maer wij connense niet belet
21
ten die quaed zijn tonrechte van ons quaed te sprekene
22
Ende daer om alsmen Seneca seide dat men quaed van
23
hem sprack: andwordde hij. sij spreken dat zij gheleert
gheleert ] gheleect GW5066
24
hebben ende ghewone zijn niet dat ic verdient hebbe.
25
Ende alsmen teghen ons spreect zonder onse misdaed oft
26
sculd zo en eist niet meer te hachten dan een clocke die
27
eenen vossen steert teenen clepel heeft. Andre en roeken
28
niet want men van hem seit. teghen de welcke staet
29
ghescreuen. Curam habe de nomine bono. sijt zorgh=
30
voldich om eenen goeden name ende fame te hebbene:
31
want also sent Augustijn leert. Een goed leuen is ons
32
van noode voor ons seluen: ende eenen goeden name
33
voor onsen naesten.
De leeraer.
34
VLiet blame ende scande zo waer ghij meught
35
Maer om quade tonghen en laet gheen deught
GW5066_0093_Paris_f7r