Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
moghen. maer men seit ghemeynlic Felix quem faciunt
7
aliena pericula cautum. dat is. salich is hij den welc=
8
ken eens anders ongheual wijs ende voorsienich oft scalc
9
maect. ende alsomen ooc seit hij spieghelt hem sachte die
10
hem an eenen andren spieghelt. Nyemand en sal dan an
11
gaen nocht bestaen daer hij ziet dat een andre qualic met
12
gheuaren is. Ende nyemand en sal hem steken oft stooten
13
anden steyn daer een ander ouergheuallen is. Maer die
14
zotte en hachtens niet: ende al sien zij bij spelen. droncke
15
drijncken. oncuussche vrouwen antieren. bouen maten
16
cost doen. in cleideren ende husen. bij haestegher tornicheit:
17
bij ouermoedicheit. bij ledicheit. bij traecheit. ende bij
18
andre zonden ende ghebreken vele lieden in zwaren zonden
19
ende scanden gheuallen zijnde: zij en wachten hem noch
20
tans niet: maer gaen den seluen wech daer dandre ghe=
21
uallen zijn ende vallen deen ouer dandre: als droncke
22
ende ontsinneghe lieden. hoe wel men seit Casus demen
23
tis correctio sit sapientis. dat is. dat den val vanden
24
onghesinden zal de correctie ende bestier oft onderwijsen
25
vanden wijsen zijn. Also esopus scrijft ende Horatius
26
in zijne epistelen verhaelt: de vos ghebeden ter feesten
27
vanden leeuwe te commenne bleef voor de dore staende.
28
Ende alsmen hem vraeghde waer omme hij int hof
29
vanden coninc niet en ginc als dandre: sprack dat hem
30
die voetstappen versaeghden oft veruaerden want zij
31
alle innewaerder ende gheen vutwaerder en quamen.
32
Oft hij segghen wilde: om dat vele int hof haer leuen
33
laten hier vut wilde blijuen.
De leeraer.
34
GHeen wijsman sal eenich dijnc angaen
35
Dat selden yemand heeft wel ghedaen.
GW5066_0091_Paris_f6r