Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
sondaren met zoeten smeikenden worden anlocken wil=
8
len ghelijc die voestre dat kindt met harer milc oft melc:
9
en wilt in haer worden niet gherust zijn noch daer na hoo
10
ren. Ende al seiden zij v: comet met ons: laet ons laghe leg
11
ghen den bloede dat is tot yemands dood: laet ons minck
12
yseren ende strecken legghen teghen hem die te vergheefs
13
in onnoselheden leeft: laetten ons deurzwelghen ende sloc
14
ken oft verslinden al leuende ghelijc die helle verslindt
15
ende al gheheil als die in eenighe doolaghe ende poel ver
16
sijncken. wij sullen alle zijn rijckdom ende goed vinden /
17
ende sullen ons husen metten rooue ende metten proyen vol
18
maken. Leght v gheld inne met ons. wij sullen eenen
19
ghemeynen budel ofte burse maken ende ghemeynelic win
20
nen. Mijn zone en gaet met hemlieden niet. Afhoudt
21
uwen voet van haren weghen. want haerlieder voeten
22
loopen tot quaed te doene ende haesten hem om bloed te
23
sturtene. Frustra autem iacitur rete ante oculos pennatorum. dat
24
is. Maer te vergheefs ende om niet spreitmen die nette
25
voor der voghelen ooghen. oft hij zegghen wilde ic too
26
ghe v nou die nette vanden quaden om dat ghijse scuwen
27
ende ontvlien soudt. want die laghen legghen teghen an
28
dre: legghense ooc teghen haers selues bloed ende bedrie
29
ghen haer zielen ende leuen: want zij dicwijle hem seluen
30
doen vanghen ende daer naer an de galghe hanghen. wij
31
en sullen dan noch scalckelic noch ontscalckelic nyemand
32
bedrieghen: noch ons nette voor der voghelen ooghen
33
spreyen / dat is wij en sullen onsen raed niet ontdecken eer
34
wij volbrocht hebben dat wij vooren hebben: dwelcke
35
den hooftmannen in crijghe nut ware.
De leeraer.
36
DIe haren raed ende opstel ontdecken
37
Sijn hier gherekent voor groote ghecken
GW5066_0089_Paris_f5r