Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
niet en behoeft: nocht en begheert gheen vermeerderheit
7
van ghepresen te zijne. Ende daer omme en sal nye=
8
mand zo verwaendt / zo mal oft zo zot zijn: dat hij de
9
wercken gods sal willen corrigieren: berespen oft wanen
10
verbetren. want god alle dijnck ten besten ghemaect
11
heeft al en connent wij niet altijds begrijpen. dwelc
12
gheen wonder en is: want god vele meer can maken
13
dan wij begrijpen / om dat zijn cracht wijsheit ende
14
goedheit onhendelic ende ombegrijpelic is Ende daer
15
om seit Salomon prouer. xxv. Die ondersoeker is van
16
der maiesteit: sal verdronghen ende verlast werden van
17
glorien: dat is van curieusheit ende ydelheit: oft van=
18
der glorien gods die hem onbegrijpelic is. Ende daer
19
om en sal nyemand dubben nochte verre ondersoeken
20
waer om dat god aldus oft also wilt doen: want het
21
ghenoech is dat wij weten dat het hem belieft dat wij
22
doen al dat hij ons gheboden heeft: ende dat doende en
23
sullen wij niet ondervraghen waer om dat hijt ghebo
24
den heeft. wij en sullen dan teghen god niet murmure=
25
ren segghende als die boose narren ende zotten: waer
26
toe heeft god die verloren zielen ghemaect als hij wel
27
wiste dat zij verloren souden zijn. Oft waer om en ben
28
ic niet also wijs / rijcke / scoone / ghesond / staerck ende vol=
29
maect als andre lieden. waer omme was deen scaker
30
behouden ende dander verloren / oft der ghelijcken. want
31
also sent Augustijn leert: die vonnissen gods zijn altijds
32
rechtuaerdich / maer ons dicwijle onbegrijpelic also sent
33
pouwels ooc ghescreuen heeft.
De leeraer.
34
Anden gods wercken gheen oorsake vraeght
35
want het ghenoech is dadt hem behaeght.
e iij

GW5066_0069_Paris_e3r