Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ninghen van hem. Maer om dat weynich nu leuen
8
zonder hope van winninghen staet deutro. xv. A nullo
9
accipies mutuum dat is van nyemand en suldij ontleenen
10
om wedergheuen. want alsomen elders leestwie ontleent
11
is slaue ende knecht van diet hem leent. Item men seit
12
ooc dat de vele wech leent maeect vele vianden dwelc
13
niet en comt bijden sculden van diet wechleent maer
14
van diet ontleent. want ghemeynlic leendij wech ghij
15
en hebbet niet weder also gherijnghe als ghij wilt / ende
16
hebdijt also gheringhe ghij en hebt niet zo vele / ende heb
17
dij zo gheringhe ende zo vele ghij verliest uwen vriend.
18
Nochtans en salmen den scamelen niet weygheren want
19
god diet ghebiedt machtich is te vergheldene datmen
20
dor hem doet: Ende de leeraer spreect hier van die ontleenen
21
die dic wijle groot verlies doen: want menighen dijnct
22
dat den tijd van weder te gheuene nemmer commen en sal
23
maer also die duytsche segghen. die wolf en verslint die
24
palen noch termijnen niet: dat is alsijdi ghierich int ont=
25
leenen ghij en cont niet beletten den dach van weder
26
te gheuene die altijds naerst. Ende al is die esel goeder=
27
tiere heischt men hem te vele hij slaet en terdt op ons: al
28
so machmen eenen goeden vriendt wel te vele heyschen.
29
Ende ghelijc in tijdelicken goede vele om langhe bor
30
ghens wille aerm zijn also zijnder noch meer ande ziele
31
aerme die van onsen heere vele ontleenen om dat hij
32
langhen tijd gheeft maer also salomon seit. Die son=
33
daer ontleent ende en gheeft niet weder.
34
ONtleent niet vele meughdijs ontderuen
35
zo en zuldij scade noch scande verweruen
36
Die vele ontleent die maect hen slaue
37
Ontleent goed is een scamel haue.
GW5066_0063_Paris_d8r