Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
om alsomen van sint Ambrosius leest alshij verhoord
7
de dat de werdinne haer buten maten stoordde op een ey
8
dat de hinne ghebroken hadde / segghende dat zij in seuen
9
iaren zo vele scaden niet ghehadt en hadde / sprac tot zij
10
nen ionghe: gaen wij van hier dat wij niet gheplaeght
11
en werden
werden ] wecden GW5066
/ tijdelic verstaende / met desen onuerduldi=
12
ghen rijken / ende nauwelic was hij vuten huse alst ver=
13
sanck. Ten is dan gheen goed teiken vander eewigher
14
salicheit gheen weder spoed te lijdene. want also sint pau
15
wels leert: god slaet ende gheisselt alle die kindren die
16
hij anneemt. Nochtans ist dat god ons sparen wilt het
17
is ghenoech dat wij bereidt zijn te lijdene alst hem be=
18
lieuen zal. Ende zullen lijden inwendich
inwendich ] jnwendich GW5066
als wij onse
19
zonden oft ons euenkerstens zonden ouerdijncken. Item
20
ghelijc hem nyemand in tijdelicken goede betrouwen
21
en sal: want die heden scoon huus heeft ende vele goeds
22
en sal licht morghen niet meer hebben dan een weynich
23
aschen: Also en zal hem nyemand beroemen vanden
24
eewighen goede want wijs niet zeker en zijn hoe wel
25
dat wij ghetrouwelicken sullen hopen dat wijt met der
26
gratien gods vercrijghen sullen. waer van seit Salo=
27
mon. Eccl. v. Van verdreghen zonden en weest niet zon
28
der zorghe: ende en doet gheen zonde op zonden segghende.
29
De ghenade ende barmherticheid des heeren is groot:
30
ende zal der veelheit mijnre zonden ontfarmen. want
31
ontfarmenisse ende torne haest van hem naken: ende zijnen
32
torne weder de zondaren siet.
33
DIe hoghen moed / heeft op zijn goed
34
Ende op vorspoed / en is niet vroed
35
want oueruloed. volght dicwijs onspoed
36
Ende heeft den voed in deewighe gloed.
GW5066_0059_Paris_d6r