Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
naer rijchdom staen. Ende daer om seit de wijse eccli. iij.
7
Dat herte dat twee weghen te gader ingaen wille en
8
zal gheenen vorspoed hebben. want men vele dijnghen
9
niet wel te gader ghedoen en can. wij sullen dan ons
10
herte vanden aerdschen goede trecken al hebber wij die
11
handen inne: ende legghet an onsen heere. Ooc zijn zij
12
onwijs die rijch dom soeken bij vele weghen ende am=
13
bochten oft hand wercken. Ende also ons sint pouwels
14
leert Nemo militans deo implicet se negocijs secularibus.
15
Niemand dienende als vrome ridder gode sal hem met=
16
ter werreldelicken dijnghen moeyen. Alle die dan ten
17
aultare dienen sullen hem wachten der werreld te die=
18
nenne want zij eer twee hasen deen vanden andren loo
19
pende met eenen honde vanghen souden / dan god ende de
20
weereld wel dienen.
De leeraer.
21
SO wie zijn herte an eenich dijnc hecht
22
Meer dan an gode die heeft onrecht
23
want beter of scoonder en vindtmen niet
24
Ooc is hij zot naer recht bediet:
25
want wie bouen al zijnen god bemint
26
Die is die god ende alle dijnc wint
27
Ende wie yet mint meer dan zijnen god
28
Verlieset al: ende breket ghebod.
29
zo wie dan wijselic wille winnen
30
Sal zijnnen god bouen al beminnen
31
Ende dienen alleene nacht ende dach
32
want niemand twee heeren wel dienen mach
33
zijn zij contrarie / als god ende goed
34
De zot heeft onghestadighen moed.
d i

GW5066_0049_Paris_d1r