Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
lomon scrijft. So wie de roede spaert die en heeft zijn
7
kindt niet lief: ende zo wiet lief heeft die leeret ende onder
8
wijset nernstelic. Ende daer omme en ontreckt uwen kinde
9
niet behorelic castijcsel nocht onderwijsen. want slaet ghij
10
uwen sone metter roede hij en saller met van steruen: ende
11
ghij sult zijn ziele vander hellen verlossen. dit zijn de
12
worden van salomon de wijse. Elc sal dan zijn kindren
13
ende huusghesinne castien ende onderwijsen ende bouen al
14
wachten van quaden exempel te gheuene. want bij natueren
15
de kindren haerlieder oudren volghen. ende daer omme seit
16
iuuenalis Nec tu pueri contempseris annos. Sed pecca=
17
turo obsistat tibi filius infans. Dat es. ghij en sult met
18
anmercken
anmercken ] amriercken GW5066
de ioncheit van uwen zone: maer wachten
19
quaed te doene voor een kindt dat noch niet spreken en
20
can. want alst ter kennessen comen sal salt uwe voetstap
21
pen volghen willen: ghij en sult dan in v huus noch
22
dobblen noch spelen noch dronckenscap nocht ouerspel
23
antieren. maer wachten v van kijuen strijden. hateren
24
vloeken / zweren. vermaledien wilt ghij dat uwe kijn
25
dren eerbaerlic ende deughdelic leuen: ende sult uwen kijndren
26
niet te vele toe gheuen / ghelijc priamus coninc van troi
27
en die om dat hij zijnen soen paris die de scoone heleene
28
ontscaecte niet en berespte noch en strafte verloos zijn
29
rijcke ende zijn leuen met allen zijne kijndren Ende ghelijc
30
Tarquinius de laetste conijnc van rome om dat hij
31
zijn kijndren liet haren wille doen zo verre dat een van
32
hemlieden een borgherinne ende vanden meesten vrouwen
33
van rome scoffierdde ende vercrachte bij liste ende subtijlhe
34
den tot haer commende / zo was hij verdreuen ende al zijn
35
kijndren / ende noynt daer na cominc te rome ghesien voir
36
dat Cesar een eewich keyser bij ghewalde bleef: vanden
b iiij

GW5066_0023_Paris_b4r