Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
Samuel
Samuel ] coninghen GW5066
in dat. x. capittel staet de dienaers van dauid
8
om dat haren bard half afghesneden was: scaemden
9
hem thuus te keerene ende bleuen in hierico tot dat hij
10
ghewassen was ende de philosophen van griekin ghe=
11
lijc socrates: ende noch meest de kerstenen van grieken
12
houden haren bard onghescoren / maer om dat de room
13
sche kerke anders gheordineert heeft zullen wijse vol=
14
ghen. In cleidren seit Sint pouwels dat de man sal zijn
15
hooft inde kercke ontdecken want hij tbeelde gods es:
16
ende de vrouwen hem tamelicken decken. Ende als
17
vanden leuene sal de man tbestier hebben ende de vrouwe
18
haer laten bestieren maer het ghesciet nu anders want
19
also Ennius ende tullius scrijuen / de mannen heb=
20
ben nu vrouwen moed ende vrouwen cleidren / ende
21
doen dicwijl vrouwen wercken: ende de vrouwen wil
22
len de mannen maken in vele mannieren waer af de lee
23
raer seit aldus.
24
TEn is gheen wondre dat nu de vrouwen
25
De mannen in haren bedwanghe houwen
26
want zij hem naer de vrouwen cleiden
27
Ende van den mannelcken state sceiden
28
Sij spieghelen hem ende maken den crans
29
Eer dat zij commen an den dans
30
Haer cleidren zijn also ghesneden
31
Datmer dorsien mach alle haer leden
32
Den als ondect de borst ontdaen
33
Al wilden sij. haest te bedde gaen
34
Die scoens zijn als coe mulen bruid
35
Naer dat due becken zijn verleid
36
Jc meine de mans willen vrouwen wesen
37
De vrouwen mans: ende elc mespresen.
b ij

GW5066_0019_Paris_b2r