Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Een anroepen tonsen heere om hulpe.
1
O Goddelicke maiesteit allerhoochste wesen
2
Orspronck van goede noch nye volpresen
3
Beghinsel gheuende tot allen deughden
4
Sonder beghinsel volmaect in vreughden.
5
In glorien / in machte / in wijsheit / in goedheit
6
Fonteine van gratien met oueruloedheit
7
waer vut dat vloeyen alle goede wercken
8
God heere bemindre van diner kercken
9
Slaet neder die ooghen van dijner ghenaden
10
Op ons die int dal van tranen waden
11
Sendt ons een licht van dijner claerheit
12
Gheeft my den gheest van dijner waerheit
13
Dat ic begrijpen ende vut mach spreken
14
Ende zo mesprijsen der werreld ghebreken
15
Datter v eere ende danck af rijse
16
Ende gheleert moghen zijn die slichte onwijse
17
Die nu int zwim van zorghen zwemmen
18
Ende ten scepe van zotheit clemmen
19
Varende ter hellen
hellen ] heblen GW5066
/ daer zij teewighen daghen
20
Sullen haer dwasheit derlic beclaghen.
21
Helpt dan o vadre van allen lichte
22
Dat ic dit werck tuwer eeren dichte
23
Op dat diett hooren oft zelue lesen
24
Moeten daer mede zijn onder wesen
25
Dat zij buten scepe van allen zonden
26
Ende aller onwijsheit int laetste vonden
27
Met den wijsen van dijnen houe
28
V altijds bjstaen / to uwen loue
29
Singhende / danck glorie / ende eere
30
Sij gode almachtich der wijsen heere. Amen.
a iii

GW5066_0005_Paris_a3r