Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

[ Kap. 90 ]
1'
Ere vatter vnd mter all zytt
2'
Do mitt dir gott lang leben gytt
3'
Vnd würdst gesetzt jn schanden nitt
Ere vatter vnd mutter
1
Der ist eyn narr der kynden gytt
2
Do er syn zyt solt leben mitt
3
Verlossend sich vff gten won
4
Das jnn / syn kynd nitt sollen lon
GW5046_242_Regensburg_p8r