8
Dem wert vaken dat sulue gheschenckt
9
Also gheschech Adonisedech vnde Busyris
11
Eynen galgen eynem anderen makede Aman
12
Dar he suluen wart ghehangen an
13
Gheloue nicht allen lyke vast
gw5053_stockholm_286_A5v