Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

15
Hir wyl he vele van fanteseren
16
Wyl syk suluen nicht kennen leren
17
Vnde wyl nicht meten wo vern de ende
18
Em wesen mach . van dessem elende
19
Eft schon desse kunst is ghewysz
20
De sulue doch denne eyn narre isz
21
De in synem synne weget gherynck
22
Dat he wyl wetten vele vromde dynck
23
Vnde de erkennen eghentlyk
24
Vnde kan doch nicht erkennen syk
25
Dencket ock nicht wo he dat lere
26
He socht alleyne sus . wertlyke ere
27
Vnde dencket nicht an dat ewige ryck
28
Wo dat is . schon . wyd . vnde wunderlyck
29
Dar in dan ock vele wonynge synt
30
Vp erden eyn yslyck narre is blynt
31
Vnde socht syne fraude vnde lust dar in
32
Des he meer schaden heft . dan ghewyn
33
Vele hebben erkant vele vromde lande
34
Der nener ne . syck suluest erkande
35
Jo ist ghewest vyl mannich dor
36
De sochten de werlt vmme . achter vnde vor
gw5053_stockholm_270_z3v