Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

lxxiii
29
Doch yslykem narren ghebrickt ghewys
30
Dat he nicht syn wyl dat he is
[ Kap. 30 ]
1'
¶ Vele prouene begheren is ghyricheit
2'
De dar na is vnde dar na steyt
3'
Vp synen ezel to vele leyt
4'
Des ezel vallet vaken wor he gheyt
Van vele der prouene .
1
¶ De is eyn narre de eyne prouene had
2
Vnde de suluen he nauwe recht vorstad
3
Vnde lecht vp den ezel so vele last
4
Dat he moed steruen myt der hast
5
Eyne temelike prouene eynen wol erneret
6
De noch eyne ander dar to begheret
7
De neme wol eynes oghes war
8
Dat eme dat sulue nicht vth en var
9
Wo he noch eyne to nemen beghynt
10
He wert an beyden oghen blynt
n

gw5053_stockholm_145_n1r